Onze klachtenprocedure

Hieronder leest u meer over onze klachtenprocedure, geschillencommissie, de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz) en de leveringsvoorwaarden ambulancezorg.

Behandeling van uw klacht

Om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, hebben wij een klachtenregeling. Onze klachtenfunctionaris neemt de door u ingediende klacht in behandeling en houdt u op de hoogte van de voortgang. De klachtenfunctionaris doet een onderzoek en vraagt binnen en zo nodig buiten de organisatie alle relevante informatie op. Vervolgens wordt met u en het betrokken ambulanceteam overlegd waarna uiteindelijk een terugkoppeling naar u zal volgen.

Wkggz

Sinds 1 januari 2016 is de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. De wet regelt een laagdrempelige en effectieve klachtafhandeling bij zorgaanbieders. Meer informatie over de wet kunt u vinden op de website van de rijksoverheidsdienst en in de folder Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Geschillencommissie

Ambulance IJsselland zal uw klacht zo zorgvuldig mogelijk afhandelen. Mocht u desondanks toch niet tevreden zijn over de uitkomst hiervan, kunt u (of iemand namens u) zich wenden tot de Geschillencommissie Ambulancezorg. Op de website van de geschillencommissie vindt u alle informatie over het soort klachten dat in aanmerking komt voor behandeling door de geschillencommissie en wat daarbij de procedures en voorwaarden zijn.

Leveringsvoorwaarden ambulancezorg

Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding.
Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor het tot stand komen van een overeenkomst tot het leveren van ambulancezorg en geven aan wat de patiënt, en de RAV bij de uitvoering daarvan mogen verwachten.